sdf
dvrfg
Stypendia i zasiłki szkolne 2016Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socialnym: pobierz pdf

Rekrutacja 2016/2017

Rekrutacja 2016/2017 do oddziałów przedszkolnych oraz szkół na terenie Gminy Wiązownica

 
Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych oraz gimnazjów oparte są na zapisach zawartych w ustawie:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015, poz. 2156 ze zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
(Dz. U. z 2015, poz. 1942).

Wniosek rekrutacyjny wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć we wskazanych poniżej terminach odpowiednio w siedzibie szkoły( do pobrania w szkołach).

Harmonogram rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych Załącznik Nr 1
Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych Załącznik Nr 2
Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych gimnazjów Załącznik Nr 3

Stypendia i zasiłki szkolne

Podstawowe informacje dotyczące zasad udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wiązownica.

 

Prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje zamieszkałym na terenie Gminy Wiązownica (bez względu na miejsce pobierania nauki):

-  uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkól publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów jezyków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

-  wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym  umysłowo w stopniu głębokim, a także  dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio - obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

-  uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna, w jakiej ten uczeń się znajduje, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm iud narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zderzenie losowe,

- miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia (dochodu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. l pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, póz. 728 ze zm.) - wynosi ona 456,00 zł.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi z powodu zdarzenia losowego powodującego trudną sytuację materialną.

 

Wymagane dokumenty:

- wypełniony wniosek

Do wniosku należy dołączyć:

  • zaświadczenia(oświadczenia) o dochodach netto członków rodziny osiągających dochód za ostatni miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (do dochodu wlicza się : dochód uzyskany ze stosunku pracy, zasiłki i stypendia wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy, emerytury, renty, alimenty, zasiłki wypłacane przez ZUS, KRUS, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia wypłacane z pomocy społecznej, wynagrodzenie wypłacane za praktykę uczniowską, dochód z dzierżawy, wynajmu i inne osiągane dochody),
  • zaświadczenie ze szkoły do której uczęszcza uczeń

 

Dokumentami potwierdzającymi dochody są w szczególności:

-  zaświadczenie pracodawcy o wysokości osiąganego wynagrodzenia

  • zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości pobieranych świadczeń,
  • odcinek pobranej renty - emerytury lub ostatnia decyzja, zaświadczenie z ZUS-u, z KRUS-u,
  • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, jeżeli osoba jest zarejestrowana jako bezrobotna z prawem bądź bez prawa do zasiłku lub,
  • zaświadczenie z właściwego urzędu gminy lub ostatni nakaz płatniczy w przypadku posiadania gruntów rolnych o wysokości posiadanych ha przeliczeniowych (kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi - 250 zł),
  • zaświadczenie pracodawcy o wysokości pobieranego wynagrodzenia za praktykę uczniowską w przypadku uczniów szkół ponad gimnazjalnych,
  • w przypadku prowadzonej  działalności gospodarczej: zaświadczenie z Urzędu  Skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania, oraz oświadczenie o osiągniętym dochodzie,
  • oświadczenia o innych źródłach dochodu np. praca zarobkowa za granicą, praca dorywcza, dochód z dzierżawy, dochód z wynajmu i inne,

- inne dowody potwierdzające uzyskanie dochodu.

Miejsce złożenia dokumentów:   Urząd Gminy Wiązownica - pok.19.

Termin ubiegania się o stypendium szkolne:

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów - do 15 października danego roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie określonego wyżej terminu. Pracodawca stworzył w ten sposób możliwość wystawienia z wnioskiem o przyznanie stypendium szkolnego także po dnia 15 września lub października danego roku szkolnego. Złożenie wniosku po terminie dopuszczalne jest tylko i wyłącznie w sytuacji gdy jego wcześniejsze złożenie nie było możliwe. Wniosek złożony po terminie musi zawierać uzasadnienie dla wystąpienia z nim po terminie. W uzasadnieniu tym wnioskodawca jest obowiązany wskazać, że uchybienie terminowi nastąpiło bez jego winy. Podstawa prawna:

Zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendium określa:

Uchwala Nr XX/230/05 Rady Gminy Wiązownica z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wiązownica(Dz. U. Woj. Podkarpackiego Nr 51,  poz.625 ze zm.)

Jednostka odpowiedzialna:

Urzędu Gminy Wiązownica 37-522 Wiązownica, Wiązownica 208, pok. 19, tel. (016) 622 3631 wew.25,

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji administracyjnej wydanej w sprawie stypendiów szkolnych służy stronie odwołanie do  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w Przemyślu  za  pośrednictwem  Wójta  Gminy Wiązownica w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Inne informacje:

Stypendium przyznaje się na czas trwania nauki w roku szkolnym.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium.

Rodzice   ucznia,   pełnoletni   uczeń   lub   dyrektor   szkoły/kolegium   są obowiązani   niezwłocznie powiadomić Wójta Gminy Wiązownica o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę jego przyznania. Świadczenia z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają zwrotowi w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


Projekt pn.

jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W bieżącym roku szkolnym 2012/2013 w naszej gminie realizowany jest projekt systemowy ,,Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Wiązownica ‘’.

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego od 1.09.2012r
do 30.06.2013 r.

 

Beneficjentem jest: Gmina Wiązownica

 

Wartość projektu: 185 520,95

 

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych u 281 uczniów i uczennic z klas I – III z siedmiu szkół podstawowych i jednej filii funkcjonujących w Gminie Wiązownica.

 

Projekt został przygotowany w Urzędzie Gminy w Wiązownicy. Umowę Gmina Wiązownica 
podpisała 14 listopada 2012 r.

 

Cele szczegółowe projektu obejmują wspieranie edukacji wczesnoszkolnej, niwelowanie różnic edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień dzieci, organizację zajęć dodatkowych oraz doposażenie sal dydaktycznych siedmiu szkół podstawowych i jednej filii.

 

Do celów szczegółowych projektu zalicza się:

a) zminimalizowanie dysfunkcji u dzieci z zakresu wad postawy, wymowy, edukacji matematycznej, komunikacji społecznej poprzez stworzenie każdemu dziecku, objętemu wsparciem, oferty edukacyjno – wychowawczej adekwatnej do indywidualnych potrzeb oraz możliwości edukacyjnych
i rozwojowych;

b) rozwinięcie zainteresowań  u uczniów uzdolnionych w dziedzinie nauk matematyczno –przyrodniczych, uzdolnionych artystycznie;

c) poprawa warunków w szkołach objętych wsparciem, umożliwiających i wspierających indywidualną pracę nauczyciela z uczniem poprzez wyposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne wynikające z indywidualnych potrzeb uczniów określonych podczas przeprowadzonej diagnozy.

 

Wzory formularzy oraz regulamin rekrutacji i uczestnictwa  w projekcie dostępne są w biurze projektu, na stronie internetowej Gminy Wiązownica : www.wiazownica.com   i we wszystkich szkołach podstawowych na terenie Gminy Wiązownica.


REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

" Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Wiązownica "

 

 

§ 1

Informacje ogólne

 

1. Regulamin określa proces rekrutacji i udziału w projekcie ,, Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Wiązownica „ realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1,, Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty „, Poddziałanie 9.1.2 ,, Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

2. Beneficjentem jest Gmina Wiązownica.

3. Projekt ,, Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Wiązownica jest realizowany przez Gminę Wiązownica w terminie od 1 września 2012 r. do 30 czerwca  2013 r.

4. Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic klas I – III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiązownica.

5. Głównym celem projektu jest udzielenie  wsparcia indywidualnego rozwoju uczniów i uczennic klas I – III  szkół podstawowych uwzględniających ich zdiagnozowane potrzeby edukacyjne i rozwojowe.

6. Udział w projekcie jest bezpłatny a uczestnictwo dobrowolne.

7. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

§ 2

Uczestnicy projektu

 

1. Uczestnikami projektu są uczniowie klas I – III pobierający naukę w szkołach podstawowych z terenu Gminy Wiązownica.

2. W projekcie weźmie  udział 281 uczniów i uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

3. Do udziału w projekcie zakwalifikowani zostaną uczniowie i uczennice:

a) u których zdiagnozowano indywidualne potrzeby i problemy, mogące stanowić istotną barierę w dalszym rozwoju,

b) uzdolnieni uczniowie i uczennice potrzebujący indywidualnego podejścia.

4. Na każdy rodzaj zajęć przewidziano nie mniej niż 30 godzin,  realizowanych w roku szkolnym 2012/2013.

5. Opiekun prawny/rodzic  ucznia/uczennicy zakwalifikowanego do udziału w projekcie najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć wypełniają Deklarację uczestnictwa w projekcie oraz Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i od tego dnia rozpoczyna się ich udział w projekcie( zał. nr 1 i nr 2 ).

 

§ 3

Zakres  wsparcia

 

1. Zakres wsparcia dla uczniów i uczennic w ramach projektu obejmuje:

a) zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji,

b) zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

c) zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,

d) zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z wadami postawy,

e) zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla uczniów, którzy mają trudności w komunikacji społecznej,

g) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

2. Zajęcia prowadzone są zgodnie z harmonogramem zajęć, który ustala dyrektor szkoły wraz z nauczycielami prowadzącymi zajęcia.

3. Zajęcia odbywać się będą  na terenie danej szkoły podstawowej,  bezpośrednio po obowiązkowych zajęciach lekcyjnych.

4. Uczeń / uczennica może uczestniczyć w więcej niż jednej formie wsparcia.

 

§ 4

Rekrutacja

 

1. Rekrutacja będzie prowadzona w marcu 2012 r. oraz w miarę potrzeb  we wrześniu 2012 r.

2. W  każdej szkole powołane zostaną przez dyrektora szkoły  zespoły nauczycieli – Komisje Rekrutacyjne.

3. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z polityką równych szans, w tym równości płci.

4. Uczestników do projektu zgłaszają  wychowawcy, nauczyciele oraz specjaliści zatrudnieni w szkole na podstawie rozpoznanych potrzeb, możliwości rozwojowych i edukacyjnych uczniów i uczennic wypełniając I część Formularza zgłoszeniowego do projektu oraz załączając opinie nauczyciela – wychowawcy.

5. Komisja Rekrutacyjna kwalifikuje uczniów / uczennice na zajęcia dodatkowe analizując część I Formularza zgłoszeniowego do projektu oraz zaplanowane przez szkołę i ujęte we wniosku o dofinansowanie (zatwierdzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie) rodzaje zajęć, sporządza listę uczniów i uczennic zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie oraz listę rezerwową.

6. Procedura rekrutacji zostaje zakończona sporządzeniem protokołu z rekrutacji.

7. Opiekun prawny ucznia/uczennicy zakwalifikowanego/ej na zajęcia dodatkowe przez Komisję Rekrutacyjną – podpisując  Deklarację uczestnictwa w projekcie wyrażają tym samym zgodę na udział swojego dziecka w projekcie.

8. Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych(dziecka) przez opiekuna prawnego jest jednoznaczna z brakiem możliwości udziału ucznia lub uczennicy w zajęciach dodatkowych realizowanych w ramach projektu.

9. W przypadku rezygnacji lub wykreślenia ucznia/ uczennicy z projektu, może odbyć się rekrutacja uzupełniająca do projektu, pod warunkiem, iż w ciągu roku szkolnego uczeń / uczennica będzie mógł/mogła uczestniczyć w co najmniej 30 godzinach zajęć dodatkowych z jednego bloku.

 

§ 5

Prawa i obowiązki uczestników projektu

 

1. Opiekun prawny uczestnika projektu ma prawo do:

a) wglądu i modyfikacji podanych danych osobowych udostępnionych na potrzeby projektu;

b) bezpłatnego udziału swojego dziecka w zajęciach dodatkowych zaplanowanych w projekcie;

c) informacji o postępach ich dziecka;

d) konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia dodatkowe;

2. Opiekun prawny uczestnika projektu jest obowiązany do :

a) wypełnienia dokumentów niezbędnych do realizacji projektu – Deklaracja uczestnictwa
w projekcie i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych,

b) przestrzegania regulaminu uczestnictwa w projekcie,

c) dbanie o regularne uczęszczanie dziecka na dodatkowe zajęcia zgodnie z harmonogramem
– w przypadku nieobecności ucznia/uczennicy na zajęciach obowiązuje pisemne usprawiedliwienie tej nieobecności ( zał. nr 3 ).

 

§ 6

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie

 

1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach.

2.Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez uczestnika/opiekuna prawnego w momencie przystąpienia do realizacji projektu.

3. Gmina Wiązownica zastrzega sobie  prawo do skreślenia danego ucznia/uczennicy z listy uczestników w szczególnie rażących przypadkach naruszenia przez niego  Regulaminu uczestnictwa w projekcie,, Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Wiązownica „. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników projektu podejmuje koordynator  projektu na wniosek dyrektora szkoły.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca  2012 r. i obowiązuje do czasu zakończenia realizacji projektu.

2. Niniejszy regulamin zatwierdza i zmienia Koordynator projektu.

3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.

4. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym dokumentem, należy do Gminy Wiązownica – realizatora projektu.

5. Regulamin jest dostępny dla zainteresowanych osób w urzędzie gminy, szkołach realizujących projekt oraz na stronie internetowej projektu.

 

Wójt

Marian Jerzy RyznarRADAWA ONLINE

Wybierz poprzedni miesiąc lipiec 2018 Wybierz następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 URZĄD GMINY Wiązownica - ul. Warszawska 15 - 37-522 Wiązownica - tel. 16 622-36-31 - email: sekretariat@wiazownica.com
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjne
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]